Disclaimer

Privacy- en cookiebeleid


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.maaikedepoortere.be en www.logopediedeerlijk.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Deze website is eigendom van Groepspraktijk Maaike Depoortere
Adres maatschappelijk zetel: Harelbekestraat 121 te 8540 DEERLIJK
Telefoon: 056 / 72 42 48
E-mail: logopedie@maaikedepoortere.be

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Maaike Depoortere of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Maaike Depoortere levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Maaike Depoortere de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Maaike Depoortere kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Maaike Depoortere geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Maaike Depoortere kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Maaike Depoortere verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.


Privacybeleid

Maaike Depoortere verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Maaike Depoortere op logopedie@maaikedepoortere.be.

Verwerkingsdoeleinden
Maaike Depoortere verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Maaike Depoortere kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
- Mutualiteit;
- Rijksregisternummer;
- Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
- Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
- Gegevens over opleiding en vorming;
- Geluids- of beeldopname;
- Evt. financiële gegevens.


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Maaike Depoortere verzamelt deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons als logopedist bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om uw logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moet Maaike Depoortere ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.
Wanneer Maaike Depoortere gegevens verwerkt om zich gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van haar veiligheid en haar rechten van verdediging.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Maaike Depoortere worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, o.a. het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Maaike Depoortere gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Overmaken aan derden
De gegevens die Maaike Depoortere over u heeft, vallen in principe onder het beroepsgeheim. Deze worden dan ook enkel gedeeld met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:
- indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met het CLB, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …), of
- indien ze daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
- voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
- wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (bv op het gebied van boekhouding). Maaike Depoortere is verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat uw gegevens 30 jaar bewaard worden.

Beveiliging
Maaike Depoortere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Maaike Depoortere worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maaike Depoortere verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via logopedie@maaikedepoortere.be

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Als patiënt kunt u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren. Zo hebt u recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat Maaike Depoortere van u bewaart. Indien u wenst uw patiëntendossier in te kijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een schriftelijk verzoek indienen.
Tevens hebt u het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.
Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kunt u die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.
Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die afkomstig zijn van derden (vb Facebook of Google Analytics). Voor dergelijke cookies moet u eerst toestemming geven via de cookiebalk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Maaike Depoortere heeft Google geen toestemming gegeven om via Uw bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Kinderen

onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, coaching, opvolging

logopedie: articulatie, taal, stem, slikken, vloeiendheid, leerproblemen en -stoornissen.

Volwassenen

onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, coaching, opvolging

logopedie: articulatie, taal, stem, slikken, vloeiendheid, vervolmaking van jouw articulatie.

Bedrijven

advies, training

vervolmaken van jouw articulatie en spreekstijl, stemgebruik, spreken voor publiek.

Wens je meer informatie?